Įsakymas dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, medicininio tikrinimo tvarkos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

Į S A K Y M A S

1998 m. kovo 2 d. Nr. 107
Vilnius

 DĖL ASMENŲ, NORINČIŲ ĮSIGYTI CIVILINĮ GINKLĄ, MEDICININIO TIKRINIMO TVARKOS

Siekdamas sugriežtinti leidimų civiliniam ginklui įsigyti išdavimo tvarką ir užtikrinti kuo išsamesnės informacijos apie tiriamąjį surinkimą,

ĮSAKAU:

1. Iš dalies pakeisti ir papildyti 1997 04 24 įsakymą Nr.221 ir juo patvirtinto priedo antrąją dalį "Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, medicininio patikrinimo tvarka" išdėstyti taip:

1.1. Asmens, norinčio įsigyti civilinį ginklą, sveikata privalomai tikrinama teritorinėje poliklinikoje arba kitoje poliklinikoje, kurią asmuo pasirinko teisės aktuose nustatyta tvarka.
2. Prieš tikrinant sveikatą, poliklinikoje patikslinama tikrinamojo asmenybė pagal pateiktą pasą, užpildoma asmens privalomo tikrinimo kortelės (F 049/a) titulinė dalis. Jeigu 1.1 punkte minėtoje poliklinikoje gydytojas psichiatras nedirba, asmens psichikos būklė vertinama psichikos sveikatos centre, o tokio nesant - psichiatrijos dispanseryje ar psichiatrijos poliklinikoje, veikiančioje prie psichiatrijos ligoninės.
3. Tikrinant sveikatą, privalo apžiūrėti šių specialybių gydytojai:
- terapeutas (bendrosios praktikos gydytojas),
- chirurgas,
- neurologas,
- oftalmologas,
- otorinolaringologas,
- psichiatras.
4. Tikrinantis sveikatą gydytojas diagnozei patikslinti tikrinamąjį, esant reikalui, siunčia atlikti specialių tyrimų (audiometrijos, vestibulinio aparato, psichologinių testų ir kt.). Be to, įtaręs patologiją, užklausia raštu ir gauna atsakymus iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Gyd. psichiatras privalo įsitikinti, kad asmuo nebuvo įrašytas į gydytojo psichiatro įskaitą pagal ankstesnes gyvenamąsias vietas.
5. Tikrinimo duomenis ir išvadas apie tinkamumą kiekvienas gydytojas, vadovaudamasis ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašu, įrašo į tikrinamojo asmens sveikatos istoriją (F 025/a) ir asmens privalomo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a).
6. Į tikrinamojo asmens sveikatos istoriją turi būti įrašyti tikrinamojo atsakymai į klausimus, nurodyta, ar per pastaruosius 5 metus nesigydė pas gydytojus psichiatrus (psichiatrus-narkologus) anonimiškai arba privačiai. Įrašą apie atsakymą į šiuos klausimus tiriamasis patvirtina savo parašu.
7. Galutinę išvadą apie tai, ar leidžiama įsigyti civilinį ginklą, pateikia poliklinikos gydytojų komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gydytojų psichiatrų ir kitų gydytojų išvadas. Gydytojų komisijos pirmininkas išvadą tvirtina parašu, asmeniniu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu.
8. Sudėtingais, ginčytinais ar įtartinais atvejais gydytojų komisija tikrinamą asmenį turi siųsti į Psichikos sveikatos priežiūros tyrimo ir planavimo centrą (Vilnius, Parko g. 15).
9. Medicininio patikrinimo išvada galioja 3 metus".

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams:

2.1. uždrausti asmens sveikatos istorijas leisti laikyti namie;
2.2. imtis priemonių ir kontroliuoti, kad griežtai būtų laikomasi ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašu.
3. Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninei drauge su Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika bei Psichikos sveikatos priežiūros tyrimo ir planavimo centru:
3.1. per 1 mėnesį parengti schematizuotą psichiatro apžiūros metodiką;
3.2. iki 1998 09 01 sukurti ir pateikti tvirtinti psichinių ligonių registro programą.

4. 1997 04 24 įsakymo Nr.221 priedo antrąją dalį laikyti netekusia galios.

5. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrei R.Baranauskienei.

L.E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS JUOZAS GALDIKAS

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2017
Sprendimas r-tvs