Socialinė pagalba

  Socialinio darbuotojo pareigos:

1. Savo veikloje vadovaujasi LR sveikatos sistemos įstatymu, LR socialinių paslaugų įstatymu, LR vyriausybės nutarimais, LR SAM bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Socialinių paslaugų katalogų, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu, kitais teisės aktai.

2. Įvertina paciento socialinę situaciją:
  •  surenka ir kaupia informaciją apie paciento socialines problemas ir aplinką;
  •  tarpininkauja tarp sveikatos priežiūros personalo ir paciento;
  •  sudaro individualų socialinės pagalbos pacientui planą;
  •  numato socialinės pagalbos pacientui konkrečias priemones ir būdus;
3. Teikia informaciją ir konsultuoja pacientą:
  • apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų;
  • apie jo teises ir galimybes konkrečiu atveju;
  •  kaip elgtis esant problemų, konfliktų, iškilusių dėl paciento sveikatos būklės pakitimų;
  • apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jas pasirinkti.

4.  Sprendžiant paciento socialines problemas, bendradarbiauja su gydytojais, psichologais, slaugos specialistais.

5.  Laikosi gautos informacijos apie pacientą konfidencialumo.

6.  Dalyvauja visos PSC komandos darbe.

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2017
Sprendimas r-tvs