Vaistinių preparatų reklamos tvarkos aprašas

                                                                        PATVIRTINTA

                                                                        VšĮ Jurbarko rajono psichikos

                                                                        sveikatos centro direktoriaus 

                                                                        2011 m. gruodžio 9 d.

                                                                        įsakymu Nr. V-10

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBRAKO RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS

TVARKOS APRAŠAS 

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro (toliau- Įstaiga) vaistinių preparatų reklamos tvarkos aprašas nustato reklaminės veiklos subjektams ir vaistų reklamuotojams  vaistinių preparatų reklamos Įstaigos specialistams, turintiems teisę skirti vaistinius preparatus (toliau – specialistai), tvarką (toliau-Tvarka).

2. Ši Tvarka yra privaloma visiems reklaminės veiklos subjektams ir Įstaigos darbuotojams.

3. Vaistinių preparatų reklama naudojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, šia Tvarka ir kitais teisės aktais.

4. Tvarkos nuostatai taikomi bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiamai vaistinių preparatų reklamai.

5. Vaistinio preparato reklamos davėjas (toliau – reklamos davėjas) gali būti tik vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas ir (ar) jo atstovas.

6. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

6.1. Reklaminės veiklos subjektas – vaistinio preparato reklamos davėjas, gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas.

6.2. Vaistų reklamuotojas – fizinis asmuo, vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ir (ar) jo atstovo įgaliotas vykdyti vaistinių preparatų reklamą.

6.3. Vaistinio preparato reklama – reklama, kuria siekiama priminti apie vaistinį preparatą.

 

II. REKLAMINĖS VEIKLOS SUBJEKTŲ IR VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITAI ĮSTAIGOJE

7. Vaistų reklamuotojų vizitai į Įstaigą informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą teikimo reklaminiame renginyje ar asmeniškai susitinkant su konkrečiu specialistu yra nemokami.

8. Vaistų reklamuotojas turi registruotis Vaistų reklamuotojų vizitų registravimo žurnale (priedas).

9. Vaistų reklamuotojai vizito metu pravalo pateikti jų tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą), išduotą vadovaujantis Darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822; 2006, Nr. 102-3948), taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas darbo metu.

10. Vaistų reklamuotojai privalo organizuoti vizitus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą taip, kad nepažeistų Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 2-98; 2011, Nr. 102-4792)  ir šios Tvarkos nuostatų.

11. Asmeniniai vaistų reklamuotojų vizitai pas Įstaigos specialistus, turinčius teisę skirti vaistinius preparatus, ir suteikti jam informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą, šio specialisto darbo laiku, skirtu pacientams priimti, draudžiama.

 

 III.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 12. Reklaminės veiklos subjektams, pažeidusiems šią Tvarką, nebus leidžiama lankytis Įstaigoje.

13. Šią Tvarką pažeidę reklaminės veiklos subjektai ir Įstaigos specialistai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Ginčai, kylantys dėl šios Tvarkos pažeidimų, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

 

Vaistinių preparatų reklamos

                                                                                    tvarkos aprašo priedas

                                                                                                                                            

VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

 

Vaistų reklamuotojo vardas ir pavardė

 

Vaistų reklamuotojo darbovietė

 

Vizito data ir laikas

Specialisto,  su kuriuo susitinkama   asmeniškai, vardas ir pavardė

 

Vizito tikslas (numatomi reklamuoti   vaistiniai preparatai)

 

 

 

 

 

 

 

 

                            __________________________________________

 

 

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2017
Sprendimas r-tvs