Metinė veiklos ataskaita už 2015 m.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, METINĖS VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS  

2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

2016-03-09

(sudarymo data)

Jurbarkas

(sudarymo vieta)

I.  INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS 

1.1. VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centras – pirminio lygio asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti gydymo įstaiga.

Įstaigos vizija - teikti aukščiausios kokybės medicinines, psichologines, socialines paslaugas, vykdyti asmenų, turinčių psichikos sveikatos problemų, psichosocialinę reabilitaciją.

Įstaigos misija - teikti rajono ir kitiems įstaigą pasirenkantiems gyventojams prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, rezultatyvias, atitinkančias pacientų poreikius bei interesus, ambulatorines pirminės asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Racionaliai naudoti finansų, žmonių ir kitus išteklius bei sveikatos technologijas. Užtikrinti pacientų privatumą, jų duomenų konfidencialumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą. Aktyviai dalyvauti stiprinant visuomenės ir asmens sveikatą.

Įstaigos strategija:

1. Siekti, kad teikiamų paslaugų kokybė maksimaliai atitiktų pacientų lūkesčius ir poreikius.

Gerinti darbo organizavimą, siekiant kiekvieno įstaigos darbuotojo atsakomybės už savo darbo kokybę.

Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;

Atsižvelgiant į psichikos sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybės rezultatus, pacientų nuomonę ir pageidavimus, koreguoti kokybės sistemą.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas tinkamai atlikti ir gerinti teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje organizavimą, jų apimtis.

Įstaigos struktūra: Vydūno g. 56 D, Jurbarkas - Leidimas - higienos pasas 2014-11-24 Nr. LHP-156. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija 2001-11-05 Nr.2120. Licencija asmens sveikatos priežiūrai atnaujinta 2011-12-05.

Psichikos sveikatos priežiūros specialistai dirba komandoje (gydytojai psichiatrai, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, slaugytojos). 

1.2. Prisirašiusių asmenų skaičius

Rodikliai

2015 m.

2014 m.

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, iš jų:

28674

X

27533

X

+1141

+4

miesto gyventojai

           

kaimo gyventojai

           

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:

X

X

X

X

X

X

vaikai iki 1 m.

           

1 – 4 m.

           

5 – 6 m.

   

 

     

7 – 17 m.

   

 

     

18 – 49 m.

   

 

     

50 – 65 m.

   

 

     

Vyresnių kaip 65 m.

   

 

     

Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius

2269

 

2487

 

-218

-9

Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius

 

X

 

X

   

Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius

 

X

 

X

   

Prisirašiusiųjų kaitos priežastys – socialiai draustų ir nedraustų santykio kitimas.  

1.3. Įstaigos veiklos rodikliai

Veiklos rodiklio pavadinimas

Rodiklis

Palyginamieji duomenys (+/-)

2015 m.

2014 m.

 

1. Apsilankymų pas gydytojus skaičius, iš viso

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

-apsilankymai pas šeimos gydytojus

 

 

 

- apsilankymai pas gydytojus akušerius ginekologus

 

 

 

- apsilankymai pas chirurgus

 

 

 

-apsilankymai pas pediatrus

 

 

 

-apsilankymai pas gydytojus psichiatrus*

6482

6642

-160

Apsilankymų pas odontologus skaičius

 

 

 

Apsilankymų dėl ligos skaičius, iš viso:

 

 

 

Suaugusiųjų

 

 

 

Vaikų

 

 

 

Gydytojų apsilankymų namuose skaičius

 

 

 

Profilaktinių patikrinimų skaičius

 

 

 

Mokamų apsilankymų skaičius

 

 

 

Greitosios medicinos pagalbos (GMP) iškvietimų skaičius*

 

 

 

GMP pervežimų skaičius**

 

 

 

* Pildo tik Jurbarko r. PSC

**Pildo tik Jurbarko r. PSPC

Pagal metinės ataskaitos duomenis:

Pagal metinės ataskaitos duomenis:

- apsilankymų skaičius įstaigoje 1000 gyventojų 2015 metais – 226,05 (2014 m. – 241,24);

- apsilankymų skaičius per 1 d. d. įstaigoje 2015  metais – 26 (2014 m. 26);

- apsilankymų skaičius gydytojų į pacientų namus 2015 metais – 77 (2014 m. 24)

- apsilankymų skaičius į pacientų namus 1000 gyventojų – 2,68

- apsilankymų skaičius per 1 darbo dienai pacientų namuose – 0,3 (esant 253 d. d.) 

II. ĮSTAIGOS DALININKAI

Įstaigos dalininkas yra Jurbarko rajono savivaldybė. Jurbarko rajono savivaldybės kapitalo įnašas turtu 14517 Eur, kapitalo įnašo pinigais nėra. 


III. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI

Eil. Nr.

Gautų lėšų šaltiniai

Suma (Eur)

Pokytis (+/-)

2015 m.

2014m.

Eur

Procentais

Iš viso gauta lėšų:

94900

94485

+415

+1

1.

Iš PSDF biudžeto

Iš jų už:

89645

88523

+1122

+1

1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas

81289

79112

+2177

+3

1.2.

Skatinamąsias paslaugas

 

 

 

 

1.3.

Prevencinių programų vykdymą

 

 

 

 

1.4.

Gerus darbo rezultatus

8356

9411

-1055

-13

2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų

Iš jų už:

5255

5962

-707

-12

2.1.

Profilaktinius sveikatos patikrinimus

5255

5962

-707

-12

2.2.

Odontologines paslaugas

 

 

 

 

2.3.

Kitas medicinines paslaugas

 

 

 

 

3.

Kitos gautos lėšos

Iš jų už:

0

0

0

 

3.1.

finansavimo

0

0

0

 

3.2.

patalpų nuoma

 

 

 

 

3.3.

kitos

 

 

 

 

4.

Savivaldybės biudžeto lėšos

5.

VIP lėšos

6.

ES ir valstybės biudžeto lėšos

             

 Įstaigos finansinis veiklos rezultatas neigiamas -3 225 Eur.

IV. IŠLAIDOS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Išlaidos (Eur)

Struktūra (%)

 

2015 m.

2014 m.

2015 m.

2014 m.

Nustatyta (%)

Įvykdymas (%)

1.

Darbo užmokestis

62135

60277

63,3

62,6

65

 

2.

 Atskaitymai socialiniam draudimui

19242

19723

19,6

19,1

X

X

3.

 Vaistų ir medicinos priemonių sąnaudos

69

80

0,001

0,1

1

 

4.

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

981

946

1,0

1,0

 

X

5.

 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos

147

491

0,15

0,5

 

X

6.

 Šildymas

1406

1773

1,4

1,8

 

X

7.

 Elektra

338

562

0,33

0,6

 

X

8.

 Vanduo

50

172

0,001

0,2

 

X

9.

 Transporto sąnaudos

1314

1152

1,3

1,2

 

X

10.

 Ryšių sąnaudos

1929

1843

2

1,9

 

X

11.

 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

155

89

0,2

0,1

 

X

12.

   Draudimo sąnaudos

605

698

0,6

0,7

 

X

13.

   Kitos

9754

8545

9,9

10,2

 

X

 

Iš viso išlaidų:

98125

96351

     

X

 

IV.I. Kitos patirtos sąnaudos

Eil. Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

2015

2014

Pokytis (+/-)

Abs. sk. (Eur)

Proc.

Abs. sk. (Eur)

Proc.

Abs. sk. (Eur)

Proc.

1.

Įstaigos vadovo darbo užmokestis

6461

6,6

6451

6,7

10

0

2.

Kitos išmokos įstaigos vadovui

 

 

 

 

 

 

3.

Įstaigos valdymo išlaidos*

15662

16,00

13532

14,04

+2130

+8,6

*Valdymo išlaidos – tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

V. ĮSTAIGOS ĮSISKOLINIMAI

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma (Eur)

2015 m.

2014 m.

1.

Kreditorinis įsiskolinimas:

3462

3605

1.1.

Tiekėjams

1990

905

1.2.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

X

Sukauptos mokėtinos sumos

2253

2700

2.

Debitorinis įsiskolinimas:

8373

8117

2.1.

Klaipėdos TLK

7521

7178

2.2.

Kauno TLK

 

X

Gautinos sumos

852

936

VI. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS

Darbuotojai

Ataskaitinių metų sausio 1 d.

Ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2017
Sprendimas r-tvs