Elgesio kodeksas

                                                                                PATVIRTINTA

                                                                               Jurbarko rajono psichikos

                                                                               sveikatos centro direktoriaus

                                                                               2014 m. sausio 24  d. įsakymu Nr. V-1

   

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

ELGESIO KODEKSAS  

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro (toliau –PSC) elgesio kodeksas (toliau –Kodeksas) nustato pagrindinius darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis, darbo metu.

2. Kodekso tikslas- kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius PSC darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais, didinti PSC  darbuotojų autoritetą visuomenėje, pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą PSC.

3. Šis kodeksas tvirtinamas direktoriaus įsakymu ir skelbiamas viešai.

4. Kodekse vartojamos sąvokos:

4.1  Asmeninis suinteresuotumas- moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas, kuris būtų palankuojam asmeniškai arba jam artimiems asmenims.

4.2. Diskreditavimas- tokie darbuotojų veiksmai, kurie visuomenės akyse akivaizdžiai kenkia PSC autoritetui,, griauna pasitikėjimą ja, kompromituoja. Diskredituojama gali būti tiek veikimu, tiek neveikimu.

4.3. Dovana- laikomas bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir/ar suteikiama asmens sveikatos priežiūros specialistui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginių ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.

4.4. Įžeidimas- tai situacija, kai darbuotojas viešai/ neviešai veiksmu, žodžiu ar raštu pažemino žmogaus garbę ir orumą.

4.5. Kodekso pažeidimas- šiame Kodekse nustatytų darbuotojo elgesio normų pažeidimas, padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu dėl darbuotojo kalstės.

4.6. Privatūs interesai- tai darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos priimamiems sprendimams atliekant tarnybines pareigas.

4.7. Darbuotojui artimi asmenys-  tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.

4.8. Korupcija –pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą. 

II. DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI 

5. Pagrindiniai darbuotojų elgesio principai turi būti tokie:

5.1. Pagarba žmogui ir valstybei;

5.2. Teisingumas ir nešališkumas;

5.3. Nesavanaudiškumas;

5.4. Dorovinis principingumas ir padorumas;

5.5. Atsakomybė ir atskaitingumas;

5.6. Skaidrumas ir viešumas;

5.7. Pavyzdingumas;

5.8. Viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigoms;

5.9. Sąžiningumas;

5.10. Tinkamas pareigų atlikimas;

5.11. Lojalumas PSC;

5.12. Konfidencialumas.

6. Pagarbos žmogui ir valstybei principas reiškia, kad darbuotojai turi:

6.1. Gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas.

6.2. Laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant PSC vidaus teisės aktus.

6.3. Tinkamai, rūpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas.

6.4. Su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su pacientais, jų atstovais, kolegomis, pavaldiniais ir kitų juridinių asmenų atstovais.

6.5. Kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai;

6.6. Nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms;

6.7.  Pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai reaguoti į pacientus, jų atstovų, kolegų, kitų asmenų prašymus ir siūlymus. Šio reikalavimo privalu laikytis net sudėtingomis aplinkybėmis ar esant stresinėms situacijoms.

7. Teisingumo ir nešališkumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

7.1. Priimti teisingus ir pagrįstus sprendimus ir veikti, vadovaujantis tik viešaisiais interesais;

7.2. Einant pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus;

7.3. Neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus;

7.4. Vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėtie, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų;

7.5.  Konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;

7.6. Būti objektyviu, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu, susidūrus su skirtingais asmenų reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių, interesų konfliktus spręsti atsižvelgus į viešuosius interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais;

7.7 Svarstant vidaus teisės aktų projektus, priimant sprendimus dėl darbuotojo skyrimo į pareigas ir kitoje darbinėje veikloje neturėti išankstinės nuostatos dėl atskiro asmens, asmenų grupės ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengiant asmeniškumo.

8. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

8.1. Nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą;

8.2. Nesinaudoti PSC nuosavybe ne darbinei veiklai, taip pat nesinaudoti su darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstaigos vidaus dokumentai siekiant asmeninės naudos;

8.3. Darbinėje veikloje teikti prioritetą vešiesiems interesams, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto;

8.4. Neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiems draugams, vykdant darbines pareigas.

8.5.Dirbti pacientų PSC ir visuomenės labui.

9. Dorovinio principingumo ir padorumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

9.1.Elgtis nepriekaištingai ir garbingai;

9.2. Nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;

9.3. Nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;

9.4. Darbinėje veikloje elgtis garbingai;

9.5. Atlikti savo pareigas vadovaujantis etiško elgesio normomis;

9.6. Netoleruoti kolegų neetiško elgesio, neprofesionalių ar neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti;

9.7. Būti nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų;

9.8. Aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruojate jokių kyšių ar dovanų davimo ir ėmimo;

9.9. Atsakomybės ir atsiskaitomybės principas reiškia, kad darbuotojai turi: Teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;

9.10. Neturint pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai nedelsiant pranešti PSC vadovui;

9.11. Asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, trumpalaikių ar ilgalaikių pareiginių tikslų neįgyvendinimą;

9.12.  Prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimtą sprendimą;

9.13. Atsiskaityti už savo veiklą tiesioginiam PSC vadovui.

10. Skaidrumo ir viešumo principo laikymasis reiškia, kad darbuotojai turi:

10.1 Užtikrinti teisės aktų nustatytą savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimo priėmimo motyvus;

 10.2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis

 teikti reikalavimą informaciją kitiems darbuotojams ir asmenims.

11. Pavyzdingumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

11.1. Savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;

11.2. Būti tolerantiškam ir paslaugiam, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai;

11.3. Visada veikti profesionaliai;

11.4. Siekti žodžio ir veiksmo vienybės;

11.5. Nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją;

11.6. Pripažinti savo darbines klaidas ir jas taisyti;

11.7.Darbo metu savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, bei laikytis visuotinai pripažintų etikos normų;

11.8. Nereikšti paniekos pacientam, kolegoms, pavaldiniams, vadovui, neįžeidinėti, nevartoti psichologinio smurto;

11.9. Nevartoti alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, nerūkyti patalpose ar jos teritorijoje;

11.10. Seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitų asmenų seksualinio priekabiavimo;

12. Viešųjų interesų tenkinimo ir nepiktnaudžiavimo pareigomis principas reiškia, kad darbuotojai turi:

12.1. Priimant sprendimus ir kitoje darbinėje veikloje vadovautis tik viešaisiais interesais, einamų pareigų ir įtakos nenaudoti savo ir savo artimųjų tiesioginei ar netiesioginei naudai gauti, taip pat esamiems ir būsimiems kolegoms proteguoti;

12.2. Nenaudoti pareigų, pažeidžiant darbo bei viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar skatinant, suteikiant paslaugas, kitą naudą arba sudarant su juo sutartis ar sandorius.

13. Sąžiningumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

13.1. Nesiimti apgaulės, sukčiavimo, korupcijos ar kitų teisės aktais uždraustų veikų;

13.2. Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus;

13.3. Nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, PSC darbo priemonių, finansinių, žmoniškųjų ir materialinių išteklių ne įstaigos poreikiams tenkinti;

13.4. Savo darbines pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų;

14. Tinkamo pareigų atlikimo principas reiškia, kad darbuotojas turi:

14.1. Nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir veikti pagal suteiktus įgaliojimus;

14.2. Tinkamai įgyvendinti PSC vadovo sprendimus;

14.3. Nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, o susidūrus su šio Kodekso ir kitų teisės aktų pažeidėjais padaryti viską, kas būtina, kad pažeidimai būtų nutraukti ir įstatymų nustatyta tvarka įvertinti;

14.4. Netoleruoti neteisėto, neetiško PSC administracijos, kolegų ir pavaldinių elgesio.

15. Lojalumas PSC reiškia šias darbuotojo elgesio normas:

15.1. Lojalumą darbiniams įsipareigojimams ir sąžiningą tiesioginių vadovų bei PSC administracijos nurodymų vykdymą;

15.2. Tinkamą PSC veiklos tikslų ir siekų suvokimą, deramą jų įgyvendinimą;

15.3. PSC administracijos informavimą apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

16. Informacijos apie administracijos neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo pažeidimu.

17. Konfidencialumo principas reiškia šias darbuotojo elgesio normas:

17.1. Darbuotojas įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti;

17.2. Darbuotojui draudžiama dokumentuose ir kompiuterinėse laikmenose laikomą informaciją naudoti savo šeimos narių, kitų asmenų, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti.

17.3. Lietuvos respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka darbuotojas užtikrina jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ir pasinaudoti;

17.4. Informacija apie pacientą  tretiesiems asmenims teikiama tik teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

III. DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI 

18. PSC darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami mandagumu, taktiškumu sąžiningumu, draugiškumu ir pasitikėjimu. Darbuotojai turi padėti vieni kitiems darbinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.

19. PSC darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti:

19.1.  Asmeninio įžeidimo orumo žeminimo;

19.2. Kito darbuotojo darbo menkinimo;

19.3. Apkalbų, šmeižto apie kolegas skleidimo,  reputacijos menkinimo;

19.4. Neigiamų emocijų demonstravimo.

20. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos.

21. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymo apie kolegų atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.

22. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į kolegą visada kreipiamasi pagarbiai.

23. Darbuotojų ir vadovo tarpusavio santykiai turi būti grindžiami tarpusavio pagarba, geranoriškumu bei aktyvia pagalba.

24. Seksualinis priekabiavimas prie kolegų laikomas grubius etikos ir darbo drausmės pažeidimu.

25. Darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verčia pažeisti įstatymus ir šį Kodeksą.

26. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo kolegų elgesio bei nekompetentingumo gynimas. Darbuotojai privalo pranešti vadovui apie kolegų nekompetentingumą, netinkamą elgesį.

27. Darbuotojai su vadovu turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teisėtus jo nurodymus.

28. Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami nedelsiant jų pačių pastangomis, į vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

 

IV. KODEKSO NUSTATYTŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

29. Informacija apie PSC darbuotojų galimus pažeidimus nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevencines priemones nustato bei darbuotojus praktikinio Kodekso taikymo Klausimais konsultuoja Etikos komisija.

30. Etikos komisija sudaroma PSC direktoriaus įsakymu ne mažiau kaip iš 3 nepriekaištingos reputacijos PSC darbuotojų.

31. Komisija nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją (tarnybinį pranešimą, darbuotojo skundą, ar kitokią) apie darbuotojo galimai padarytą Kodekso pažeidimą. Komisija nagrinėjimo procedūrą gali pradėti ir savanoriškai.

32. Darbuotojo atsakomybę lengvina tai, kad jis (ji):

32.1. Savanoriškai, nelaukdamas sprendimo atlygina pažeidimu padarytą žalą;

32.2. Viešai pripažįsta kaltę, gailisi ir atsiprašo;

32.3.  Padeda išaiškinti tiesą tyrimo metu.

33. Darbuotojo atsakomybę sunkina tai, kad jis (ji):

33.1.  Per kalendorinius metus pažeidimą padarė pakartotinai:

33.2. Viešai tyčiojosi iš atliekamo tyrimo ir etiško elgesio principų;

33.3. Trukdo išaiškinti tiesą tyrimo metu, nepateikia prašomų ir jo turimų duomenų arba pateikia klaidingus;‘

33.4. Pažeidė daugiau nei vieną Kodekso nuostatą.

 

V. ATSAKOMYBĖ UŽ KODEKSO PAŽEIDIMUS

34. Sprendimą dėl nuobaudos skyrimo/ neskyrimo priima PSC direktorius Etikos komisijos, išnagrinėjusios konkretų šio Kodekso pažeidimą, teikimu.

35. Drausminės nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.

36. Etikos komisija, nustačiusi, kad pažeisti Kodekso reikalavimai, atsižvelgiant į pažeidimo mažareikšmiškumą ar lengvinančias aplinkybes, gali apsiriboti nagrinėjimu ir siūlyti neskirti nuobaudos. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Kodeksu. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas PSC darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinami iš kart po darbo sutarties pasirašymo.  

 ________________________________

 

Adresas: Vydūno g. 56, Jurbarkas. Visos teisės saugomos © 2010-2017
Sprendimas r-tvs